Các gói đầu tư

Gói thử nghiệm
Lãi 0.85% / 1 tháng
Đầu tư: 0 VNĐ -> 4999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào 5 ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói hứng khởi
Lãi 0.95% / 1 tháng
Đầu tư: 5000000 VNĐ -> 19999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói yêu thích
Lãi 1.05% / 1 tháng
Đầu tư: 20000000 VNĐ -> 49999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói đam mê
Lãi 1.20% / 1 tháng
Đầu tư: 50000000 VNĐ -> 99999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói tham vọng
Lãi 1.30% / 1 tháng
Đầu tư: 100000000 VNĐ -> 199999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói thành công
Lãi 1.45% / 1 tháng
Đầu tư: 200000000 VNĐ -> 399999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói vững vàng
Lãi 1.65% / 1 tháng
Đầu tư: 400000000 VNĐ -> 799999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói phát triển
Lãi 1.85% / 1 tháng
Đầu tư: 800000000 VNĐ -> 1499999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)
Gói thử thách
Lãi 2.00% / 1 tháng
Đầu tư: 1500000000 VNĐ -> 1999999999 VNĐ
Nhận đầu tư trong 5 ngày đầu của tháng
Trả lãi vào ngày đầu tháng
Đầu tư tối thiếu 12 tháng (sau 12 tháng có thể rút gốc)